Select Page

STEM és l’acrònim en anglès de Ciència, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques. L’educació STEM (o educació STEAM, com se l’ha anomenat també els darrers anys després d’incorporar-hi les arts i el seu component creatiu) engloba totes aquestes disciplines i intenta treballar-les de manera més o menys conjunta per tal que els infants i els adolescents adquireixin tota una sèrie d’habilitats transversals que els permetin afrontar qualsevol repte o situació que es trobin en diferents àmbits.

La nova Llei d’Educació, anomenada LOMLOE, estableix les STEM com una de les 7 competències clau que cal treballar dins dels currículums d’educació primària i secundària. L’objectiu d’incorporar les STEM a l’escola des de les etapes inicials és principalment aportar als més petits unes eines i uns coneixements pràctics que estiguin alineats amb la societat actual i la realitat que els tocarà afrontar en un futur, tant a nivell personal com a nivell professional.

Les habilitats STEM estan orientades especialment a la resolució de problemes de manera creativa i col·laborativa. Treballades de manera integral, cadascuna d’aquestes quatre branques aporta una perspectiva diferent a l’hora de crear noves solucions que puguin respondre als problemes i les necessitats de les persones i alhora contemplin aspectes tan importants com la sostenibilitat. Així, a través de la ciència podem aprendre a entendre el món físic i relacionar-nos amb ell de manera responsable; les competències digitals ens permeten fer ús de màquines, programes i altres avenços, de manera que siguem capaços d’aprofitar al màxim la tecnologia que ens envolta per resoldre problemes i millorar la vida de totes les persones, i les matemàtiques són essencials per al nostre dia a dia, des d’operacions senzilles fins a la interpretació de dades i el seu ús per fer prediccions que ens ajudin a desenvolupar solucions.

Els professionals del futur hauran de tenir en compte moltes variables per tenir un impacte positiu a la societat i l’educació STEM juga un paper rellevant en aquest sentit, tant a l’hora de transmetre als més joves uns coneixements que els ajudin a prendre consciència i entendre el món que els envolta, com a l’hora d’ajudar-los a desenvolupar competències com la innovació i la creativitat, la capacitat de raonament i anàlisi, el pensament crític, la resolució de problemes, el treball en equip i la comunicació, entre altres. Totes aquestes habilitats són aplicables a tots els àmbits de la vida, però cal subratllar que cada vegada es valoren més dins l’àmbit professional.

Les sortides laborals són també un dels grans motius pels quals les STEM estan guanyant cada dia més importància. Moltes de les feines que tindran els nens i les nenes d’avui en dia encara no existeixen i s’aniran creant al llarg dels propers anys, de la mateixa manera que si ara mirem enrere hi ha moltes professions que existeixen des de fa pocs anys. La tecnologia evoluciona a un ritme accelerat i cada vegada és més present al nostre dia a dia i dins de tots els sectors professionals, no només les àrees estretament lligades a la tecnologia i la ciència. Per això és important que l’escola sigui un espai on tothom tingui l’oportunitat d’accedir a aquests coneixements, no només perquè aporten diferents perspectives que ajuden els més joves a entendre el món i poder desenvolupar-s’hi, sinó també perquè en molts casos seran habilitats essencials per a ells quan siguin grans.

La programació i la robòtica formen part de les STEM i tenir coneixements bàsics de programació aviat serà tan important com avui entenem que ho són altres competències que se’ns ensenyen a l’escola des que som petits, com la lectoescriptura o les matemàtiques. Si formes part d’una escola o un institut i necessites recursos per incloure la programació i el pensament computacional a les aules, contacta amb nosaltres per conèixer les diferents propostes educatives que us podem oferir.