Avís legal

1. TITULARITAT DEL LLOC WEB I SERVEIS OFERTS

CODELEARN S.L. (d’ara endavant, “Codelearn”) és la titular de la pàgina web codelearn.cat: un lloc d’Internet dedicat a oferir serveis i informació sobre els cursos i les activitats d’ensenyament de programació i pensament computacional que es duen a terme en el nostre centre.
El lloc codelearn.cat (d’ara endavant, el “Lloc Web”) facilita informació als seus usuaris sobre productes, centres, activitats, serveis, novetats i altres assumptes d’interès relacionats amb el sector i les activitats esmentades.

En el Lloc Web no es fan transaccions comercials i els serveis que ofereix Codelearn a través del Lloc Web són gratuïts, tret que s’especifiqui el contrari pel que fa a un servei concret.

Codelearn té el domicili social al c. Sant Fruitós, número 34, codi postal 08242, de Manresa (Barcelona), i està inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona amb C.I.F. B-66019662.

2. PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Tots els continguts, imatges, dissenys, dibuixos, logos, marques i qualsevol altre element o signe distintiu que aparegui o pugui aparèixer en el futur al Lloc Web són titularitat de Codelearn. L’usuari utilitzarà els serveis del Lloc Web respectant aquestes titularitats i la utilització dels serveis no li atorgarà cap dret en relació amb els continguts del Lloc Web.

Qualsevol reproducció, distribució o transformació dels continguts del Lloc Web que no hagi estat expressament autoritzada pel seu titular constitueix una infracció de la legislació vigent en matèria de propietat industrial i intel·lectual.

Codelearn és la titular en exclusiva dels drets d’explotació del Lloc Web, per la qual cosa qualsevol reproducció de la totalitat o part d’aquest ha d’estar expressament autoritzada per Codelearn i ha de contenir la informació següent: Copyright © CODELEARN SL.

3. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

En compliment del que s’estableix a l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre,  de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), al seu Reglament, i al Reglament General de Protecció de Dades de la UE, Codelearn l’informa que les dades personals facilitades a Codelearn per l’usuari, ja sigui mitjançant el Lloc Web o de qualsevol altre mode, quedaran incorporades a un fitxer propietat de CODELEARN SL.

El responsable del tractament d’aquest fitxer és CODELEARN SL, amb domicili social al c. Sant Fruitós, número 34, codi postal 08242, de Manresa (Barcelona). Pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades a l’adreça: dpd@codelearn.cat. L’usuari podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, reclamació a una autoritat de control, limitació, oposició i portabilitat en els termes que estableix la legislació vigent dirigint la seva sol·licitud per escrit (e-mail o fax) a dpd@codelearn.cat o a les oficines situades a C/ Sant Fruitós, nº 34, Codi Postal 08242 de Manresa (Barcelona).

Codelearn recull les dades de caràcter personal dels usuaris per poder prestar els serveis oferts al Lloc Web, per elaborar perfils d’usuaris amb la intenció de millorar i personalitzar els serveis, i amb finalitats comercials, publicitàries i formatives. El tractament de les dades es realitza sota el consentiment exprés que l’usuari indica per cada finalitat a l’hora d’omplir els formularis, excepte en els casos on ja hi ha, o l’usuari vol establir, una relació contractual entre les dues parts.

Codelearn ha adoptat les mesures tècniques necessàries per garantir la seguretat d’aquestes dades i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb el que s’estableix en el Reglament de Mesures de Seguretat dels Fitxers Automatitzats que continguin Dades de Caràcter Personal, aprobat pel Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre. Les dades es mantindran mentre es mantinguin les finalitats per a les que han estat obtingudes, i posteriorment es destruiran en un plaç de dos anys (o major si hi ha obligació legal de conservar-les).

Codelearn es compromet a guardar secret sobre les dades de caràcter personal facilitades per l’usuari, de tal manera que, a no ser que així s’exigeixi legalment, no facilitarà ni cedirà aquesta informació a altres persones sense el consentiment previ i per escrit de l’usuari.

4. ENLLAÇOS

El Lloc Web pot contenir enllaços a altres pàgines web amb la finalitat de complementar els serveis oferts a l’usuari. Codelearn no és la titular d’aquestes pàgines web, per la qual cosa no es responsabilitza dels continguts ni dels danys i perjudicis que l’ús d’aquestes pugui causar a l’usuari.

Si l’usuari del Lloc Web accedeix a dites pàgines web i als serveis que ofereixen, Codelearn romandrà aliena a qualsevol classe de relació que es pugui establir entre l’usuari i els titulars d’aquestes pàgines web o qualsevol tercer relacionat amb aquestes.

Així mateix, el titular d’una pàgina web en la qual es pretén inserir un enllaç al Lloc Web ha d’obtenir, amb caràcter previ, una autorització per escrit de Codelearn.

Codelearn no serà responsable dels continguts de les pàgines web en les quals hi hagi un enllaç al Lloc Web i romandrà aliena a les relacions que es puguin establir entre els titulars d’aquestes i els usuaris del Lloc Web.

5. ÚS DE GALETES

En cap cas les cookies o altres mitjans de la mateixa naturalesa que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web.

L’usuari pot configurar el seu ordinador de manera que s’eliminin les galetes del seu disc dur o sigui avisat abans de desar una galeta.

6. GARANTIES I RESPONSABILITATS

Codelearn ha posat tot el seu esforç en què la informació del Lloc Web sigui precisa i estigui actualitzada. Tanmateix, Codelearn no garanteix ni es fa responsable de l’exactitud i actualització dels continguts del Lloc Web. Codelearn no es responsabilitza de cap errada o omissió en els continguts del Lloc Web i es reserva el dret a modificar aquests continguts en qualsevol moment i sense previ avís.

En el Lloc Web no es fa cap tipus de transacció comercial, tret que es digui de manera implícita, i cap dels seus continguts té la consideració d’oferta contractual a l’usuari. Les relacions comercials entre Codelearn i els seus clients es regeixen per les Condicions Generals de Codelearn i/o per altres condicions generals o pactes específics. Els continguts del Lloc Web no prevalen sobre els termes de les relacions comercials entre Codelearn i els seus clients, ni poden condicionar la política comercial que Codelearn decideixi adoptar en cada moment.

El Lloc Web pot contenir declaracions de caràcter subjectiu que expressin opinions de Codelearn o de tercers respecte a esdeveniments futurs i subjectes, per tant, a incertesa. Codelearn no es fa responsable de la influència que puguin exercir aquestes declaracions en l’usuari ni de les conseqüències d’aquestes en les accions o omissions de l’usuari.

Codelearn no es fa responsable de les errades o fallades en el funcionament del Lloc Web, ja siguin intrínseques o a causa de les característiques i limitacions d’Internet. L’usuari assumeix qualsevol risc derivat de la utilització d’Internet, incloent-hi la possible transmissió de virus informàtics. Codelearn no garanteix el funcionament ininterromput dels Serveis del Lloc Web i no serà responsable dels danys i perjudicis que puguin derivar de la interrupció dels serveis. En particular, Codelearn no serà responsable en circumstàncies de força major com ara incendis, vagues i talls en el subministrament elèctric o qualsevol altre succés imprevisible o inevitable.

El fet que el Lloc Web descrigui o presenti determinats productes o serveis no implica un compromís de Codelearn que aquests estaran disponibles per a l’usuari.
L’exclusió de responsabilitats i garanties descrites en aquest apartat s’aplicarà a Codelearn i també als seus administradors, directius, empleats i representants.

7. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

Les condicions d’ús del Lloc Web contingudes en aquest Avís Legal, així com les relacions entre l’usuari i Codelearn, es regiran i interpretaran d’acord amb les lleis espanyoles. Per a la solució de qualsevol conflicte que es pugui suscitar, l’usuari i Codelearn se sotmeten expressament a la competència i jurisdicció dels jutjats i tribunals de la ciutat de Manresa, renunciant expressament a qualsevol altre fur que els pugui correspondre.

Copyright © CODELEARN SL
Tots els drets reservats