Select Page

AVÍS LEGAL

 

1. TITULARITAT DEL LLOC WEB I SERVEIS OFERTS

CODELEARN S.L. (d’ara endavant, “Codelearn”) és la titular de la pàgina web codelearn.cat, un lloc d’Internet dedicat a oferir serveis i informació sobre els cursos i les activitats d’ensenyament de programació, robòtica i pensament computacional que es duen a terme als nostres centres.

El lloc codelearn.cat (d’ara endavant, el “Lloc Web”) facilita informació als seus usuaris sobre productes, centres, activitats, serveis, novetats i altres assumptes d’interès relacionats amb el sector i les activitats esmentades.

En el Lloc Web no es fan transaccions comercials i els serveis que ofereix Codelearn a través del Lloc Web són gratuïts, tret que s’especifiqui el contrari pel que fa a un servei concret.

Codelearn té el domicili social al c. Sant Fruitós, número 34, codi postal 08242, de Manresa (Barcelona), i està inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona amb C.I.F. B-66019662.

2. PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Tots els continguts, imatges, dissenys, dibuixos, logos, marques i qualsevol altre element o signe distintiu que aparegui o pugui aparèixer en el futur al Lloc Web són titularitat de Codelearn. L’usuari utilitzarà els serveis del Lloc Web respectant aquestes titularitats i la utilització dels serveis no li atorgarà cap dret en relació amb els continguts del Lloc Web.

Qualsevol reproducció, distribució o transformació dels continguts del Lloc Web que no hagi estat expressament autoritzada pel seu titular constitueix una infracció de la legislació vigent en matèria de propietat industrial i intel·lectual.

Codelearn és la titular en exclusiva dels drets d’explotació del Lloc Web, per la qual cosa qualsevol reproducció de la totalitat o part d’aquest ha d’estar expressament autoritzada per Codelearn i ha de contenir la informació següent: Copyright © CODELEARN SL.

3. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

En compliment del que s’estableix a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, al seu Reglament i al Reglament General de Protecció de Dades de la UE, Codelearn l’informa que les dades personals facilitades a Codelearn per l’usuari, ja sigui mitjançant el Lloc Web o de qualsevol altra manera, quedaran incorporades a un fitxer propietat de CODELEARN SL.

El responsable del tractament d’aquest fitxer és CODELEARN SL, amb domicili social al c. Sant Fruitós, número 34, codi postal 08242, de Manresa (Barcelona). Pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades a l’adreça: dpd@codelearn.cat. L’usuari podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, reclamació a una autoritat de control, limitació, oposició i portabilitat en els termes que estableix la legislació vigent dirigint la seva sol·licitud per escrit (e-mail o fax) a dpd@codelearn.cat o a les oficines situades a C/ Sant Fruitós, nº 34, Codi Postal 08242 de Manresa (Barcelona).

Codelearn recull les dades de caràcter personal dels usuaris per poder prestar els serveis oferts al Lloc Web, per elaborar perfils d’usuaris amb la intenció de millorar i personalitzar els serveis, i amb finalitats comercials, publicitàries i formatives. El tractament de les dades es realitza sota el consentiment exprés que l’usuari indica per cada finalitat a l’hora d’omplir els formularis, excepte en els casos on ja hi ha, o l’usuari vol establir, una relació contractual entre les dues parts.

Codelearn ha adoptat les mesures tècniques necessàries per garantir la seguretat d’aquestes dades i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb el que s’estableix en el Reglament de Mesures de Seguretat dels Fitxers Automatitzats que continguin Dades de Caràcter Personal, aprobat pel Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre. Les dades es mantindran mentre es mantinguin les finalitats per a les que han estat obtingudes, i posteriorment es destruiran en un plaç de dos anys (o major si hi ha obligació legal de conservar-les).

Codelearn es compromet a guardar secret sobre les dades de caràcter personal facilitades per l’usuari, de tal manera que, a no ser que així s’exigeixi legalment, no facilitarà ni cedirà aquesta informació a altres persones sense el consentiment previ i per escrit de l’usuari.

4. ENLLAÇOS

El Lloc Web pot contenir enllaços a altres pàgines web amb la finalitat de complementar els serveis oferts a l’usuari. Codelearn no és la titular d’aquestes pàgines web, per la qual cosa no es responsabilitza dels continguts ni dels danys i perjudicis que l’ús d’aquestes pugui causar a l’usuari.

Si l’usuari del Lloc Web accedeix a aquestes pàgines web i als serveis que ofereixen, Codelearn romandrà aliena a qualsevol classe de relació que es pugui establir entre l’usuari i els titulars d’aquestes pàgines web o qualsevol tercer relacionat amb aquestes.

Així mateix, el titular d’una pàgina web en la qual es pretén inserir un enllaç al Lloc Web ha d’obtenir, amb caràcter previ, una autorització per escrit de Codelearn.

Codelearn no serà responsable dels continguts de les pàgines web en les quals hi hagi un enllaç al Lloc Web i romandrà aliena a les relacions que es puguin establir entre els titulars d’aquestes i els usuaris del Lloc Web.

5. ÚS DE GALETES

En cap cas les cookies o altres mitjans de la mateixa naturalesa que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web.

L’usuari pot configurar el seu ordinador de manera que s’eliminin les galetes del seu disc dur o sigui avisat abans de desar una galeta.

6. GARANTIES I RESPONSABILITATS

Codelearn ha posat tot el seu esforç en què la informació del Lloc Web sigui precisa i estigui actualitzada. Tanmateix, Codelearn no garanteix ni es fa responsable de l’exactitud i actualització dels continguts del Lloc Web. Codelearn no es responsabilitza de cap errada o omissió en els continguts del Lloc Web i es reserva el dret a modificar aquests continguts en qualsevol moment i sense previ avís.

En el Lloc Web no es fa cap tipus de transacció comercial, tret que es digui de manera implícita, i cap dels seus continguts té la consideració d’oferta contractual a l’usuari. Les relacions comercials entre Codelearn i els seus clients es regeixen per les Condicions Generals de Codelearn i/o per altres condicions generals o pactes específics. Els continguts del Lloc Web no prevalen sobre els termes de les relacions comercials entre Codelearn i els seus clients, ni poden condicionar la política comercial que Codelearn decideixi adoptar en cada moment.

El Lloc Web pot contenir declaracions de caràcter subjectiu que expressin opinions de Codelearn o de tercers respecte a esdeveniments futurs i subjectes, per tant, a incertesa. Codelearn no es fa responsable de la influència que puguin exercir aquestes declaracions en l’usuari ni de les conseqüències d’aquestes en les accions o omissions de l’usuari.

Codelearn no es fa responsable de les errades o fallades en el funcionament del Lloc Web, ja siguin intrínseques o a causa de les característiques i limitacions d’Internet. L’usuari assumeix qualsevol risc derivat de la utilització d’Internet, incloent-hi la possible transmissió de virus informàtics. Codelearn no garanteix el funcionament ininterromput dels Serveis del Lloc Web i no serà responsable dels danys i perjudicis que puguin derivar de la interrupció dels serveis. En particular, Codelearn no serà responsable en circumstàncies de força major com ara incendis, vagues i talls en el subministrament elèctric o qualsevol altre succés imprevisible o inevitable.

El fet que el Lloc Web descrigui o presenti determinats productes o serveis no implica un compromís de Codelearn que aquests estaran disponibles per a l’usuari.

L’exclusió de responsabilitats i garanties descrites en aquest apartat s’aplicarà a Codelearn i també als seus administradors, directius, empleats i representants.

7. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

Les condicions d’ús del Lloc Web contingudes en aquest Avís Legal, així com les relacions entre l’usuari i Codelearn, es regiran i interpretaran d’acord amb les lleis espanyoles. Per a la solució de qualsevol conflicte que es pugui suscitar, l’usuari i Codelearn se sotmeten expressament a la competència i jurisdicció dels jutjats i tribunals de la ciutat de Manresa, renunciant expressament a qualsevol altre fur que els pugui correspondre.

 

TERMES I CONDICIONS DEL SERVEI ONLINE

Les presents condicions s’apliquen a la modalitat Online del servei de Codelearn

1.1 Condicions Generals i Condicions d’Inscripció

El Client que s’inscriu a Codelearn per via online coneix i accepta el contingut de les presents Condicions Generals establertes, així com les específiques Condicions d’Inscripció i, si escau, les condicions particulars aplicables a algunes modalitats, i accepta que el no compliment de les mateixes, o de qualsevol altra normativa interna o general que fos aplicable o indicació feta pel personal dels centres Codelearn podrà comportar, com a conseqüència, la baixa i expulsió com a client de Codelearn.

1.2 Àmbit d’aplicació

En aquestes condicions es referirà a “client” tant als propis alumnes estudiants com als seus tutors, quan aquests estiguin registrats com a tal. En cas que els alumnes siguin menors d’edat, els tutors respondran per ells del compliment d’aquestes condicions. Aquestes condicions són d’àmbit geogràfic universal i duració indefinida, mentre no siguin revocades per unes condicions actualitzades.

2.-REGULACIÓ JURÍDICA APLICABLE AL CONTRACTE I ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS.

Les presents Condicions Generals estan subjectes al que resulti d’aplicació del RDL 1/2007 de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa de clients i Usuaris, la Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre les condicions generals de la contractació, i el Codi Civil. Les presents Condicions Generals obliguen a les parts, juntament amb les condicions particulars que es pactin i les que es poguessin establir per a cada programa.

3.-INSCRIPCIÓ, PREU, I FORMA DE PAGAMENT.

Per a poder contractar el servei, un major d’edat ha d’omplir el formulari, sigui per contractar-ho per a ell mateix, o en favor d’un o diversos alumnes els quals tingui al seu càrrec legal. El contractant podrà designar un segon tutor amb accés al seguiment de cada alumne.

La inscripció a l’extraescolar es realitza per mitjans telemàtics. El client garanteix a CODELEARN la veracitat de les dades i es compromet a donar a conèixer qualsevol canvi en aquestes. En particular, és important verificar la correctesa de l’adreça de correu electrònic ja que CODELEARN farà la majoria de comunicacions, com ara l’entrega dels informes de seguiment o avisos importants, utilitzant aquesta via. Una comunicació es considerarà feta per escrit i entregada si s’envia per email, per tant, és important que el client s’asseguri que l’adreça subministrada és vàlida en tot moment.

Els preus seran els que indiqui CODELEARN en el moment de l’alta excepte errors de tipografia o similar. El client podrà escollir la modalitat, periodicitat i forma de pagament d’entre les que Codelearn posi a disposició seva en el moment de l’alta. A posteriori, podrà canviar entre les altres formes de pagament acceptades, sempre que sigui tècnicament possible.

En cas que Codelearn ofereixi dies de prova a la plataforma, l’alumne o tutor realitzarà la inscripció formal i seguint els mateixos termes a priori. D’acord als termes de la promoció, si no cancel·la la seva inscripció abans del final de la prova, es carregarà automàticament a la forma de pagament que hagi indicat el client l’import corresponent a la modalitat i periodicitat que hagi seleccionat.

No es considerarà inscrit l’alumne, ni tindrà cap dret corresponent, fins que CODELEARN no rebi l’import del pagament, o bé justificant del pagament.

Les inscripcions són personals i intransferibles. Les contrasenyes han de ser confidencials i no revelar-se a altres persones, ni permetre l’accés a un tercer des del compte de Tutor o Alumne.

4.-REVISIÓ DE PREUS

Els preus de les quotes estan subjectes a possibles variacions. Tots els preus figuren en euros i estan subjectes a variació a l’alça o a la baixa, per les diverses causes que puguin influir a CODELEARN, com ara inflació, fluctuació de tarifes, canvi de moneda o comportament del mercat.

Tots els preus tenen inclòs l’IVA, si aquest és aplicable. Les variacions en els preus seran notificades al client per escrit, i aquest podrà decidir desistir del programa o acceptar la modificació del contracte. Qualsevol canvi de tarifes s’anunciarà amb una antelació mínima de 20 dies.

Per defecte, i exclosa de l’obligació d’anunci amb antelació, CODELEARN aplicarà un increment anual de com a màxim 2€ mensuals.

5.- CANCEL·LACIÓ, NO PRESENTACIÓ I / O ABANDONAMENT DEL PROGRAMA PER PART DEL CLIENT.

En el cas que un client decidís cancel·lar l’activitat, ha de fer-ho a través de l’àrea habilitada a tal efecte de la plataforma. El client no tindrà dret a la devolució de les quantitats que ja hagués pagat a CODELEARN. A més a més, el client haurà d’abonar a CODELEARN la quantitat corresponent als danys que s’hagin ocasionat, si els hagués, en concepte de despeses de gestió i també d’anul·lació, si es produeix una devolució de rebuts anteriors. La baixa serà efectiva en el moment que finalitzi el període pagat, i fins aquell moment el client tindrà accés a la plataforma.

En cas que es produeixi un abandonament del programa (absència) durant un temps sense notificar la cancel·lació d’aquest, aquesta no donarà dret al retorn dels imports que s’hagin meritat durant aquest temps. A partir dels 3 mesos d’absència, CODELEARN podrà unilateralment donar de baixa la subscripció al programa.

Qualsevol devolució d’un rebut suposarà el pagament d’aquest al Departament d’Administració amb un recàrrec del 3% de l’import del rebut per despeses de gestió. L’impagament d’un rebut suposarà no poder accedir a la plataforma i haver de fer front al repagament.

Condicions específiques per pagaments amb targeta de crèdit

En cas que, per qualsevol motiu, el client insti al seu banc a la devolució bancària d’un import pagat amb targeta de crèdit, això ocasionarà la baixa immediata de la subscripció, i per a poder tornar a donar d’alta caldrà abonar, a part de tots els possibles rebuts pendents, un import de 30€ per despeses de gestió i danys. A més, caldrà esperar a la resolució de la disputa bancària, que pot arribar a durar 3 mesos, abans de poder tornar a iniciar la subscripció.

En cas de baixa, si el client té imports pendents i vol tornar a donar-se d’alta, haurà d’abonar primer tots els rebuts pendents. Excepcionalment, si no s’ha fet cap ús dels serveis durant els mesos corresponents a aquests rebuts, se li descomptarà el 50% de la quota mensual per cada rebut pendent, en concepte de despesa de devolució del rebut. Aquesta excepció només s’aplicarà en la primera ocasió que es produeixi, per la qual cosa s’abonarà el 100% dels rebuts en la resta que es puguin produir.

CONDICIONS APLICABLES A LA BAIXA

5.1 Baixa voluntària.

La baixa desvincula el client de CODELEARN a partir de la data fins la qual havia pagat la subscripció. Si a posteriori el client vol tornar a vincular-se a CODELEARN, haurà d’adaptar-se a les condicions d’alta del moment, incloent el pagament de la matrícula que correspongui i la quota que pertoqui sense mantenir les condicions prèvies en cas de clients amb condicions especials, com ara tarifes antigues o promocionades.

5.2 Baixa per expulsió

Els qui, ja sigui d’una manera negligent o intencional, incompleixin les obligacions previstes en aquestes Condicions o en qualsevol altra normativa interna o general aplicables, no respectin les indicacions fetes pel personal de CODELEARN o estiguin dins de les causes d’expulsió previstes, podran ser expulsats temporal o definitivament per decisió de la Direcció. L’expulsió comporta la suspensió del dret d’accés i la pèrdua de la condició de Client, i impedirà que es torni a inscriure durant el termini que es fixi o definitivament en funció de la gravetat de la falta comesa, que es classifiquen en lleus, greus o molt greus. Quan es doni mala fe, engany, ofenses verbals o agressions físiques, difamacions, accions contràries als costums vigents de la societat, es causin perjudicis morals o materials de gran rellevància per CODELEARN o, en particular, quan es fereixi la sensibilitat o vulneri la intimitat i / o propietat d’altres clients, del personal o de CODELEARN, es practiqui qualsevol tipus de comerç o negoci de productes o serveis amb altres, així com qualsevol acció o omissió tipificada com a delicte o falta en el Codi Penal, tindran la consideració de faltes molt greus i comportaran l’expulsió definitiva. La imposició de la sanció d’expulsió no eximeix l’infractor de l’obligació d’indemnitzar pels danys o perjudicis ocasionats als centres CODELEARN.

5.3 Altres causes de baixa.

En el cas que per cessament de l’activitat, o per qualsevol altra causa determinada per CODELEARN, aquest decideixi que s’ha de donar de baixa al client, se li retornarà (en cas que sigui aplicable), l’import pagat i no gaudit de les quotes trimestrals o anuals.

6.-ALTERAClONS I INCIDÈNCIES DEL PROGRAMA.

CODELEARN es compromet a facilitar als clients la totalitat dels serveis contractats, amb les condicions i característiques estipulades. No obstant això, s’han de tenir en compte les següents consideracions:

a) En el supòsit que, abans de l’inici de l’activitat, CODELEARN es vegi obligada a modificar de manera significativa, algun element essencial del contracte, inclòs el preu, ho haurà de posar immediatament en coneixement del client. Aquest podrà optar per resoldre el contracte, o bé acceptar els canvis. En aquest últim supòsit, CODELEARN precisarà les modificacions introduïdes i la seva repercussió en el preu del programa.

b) El client haurà de comunicar la decisió que adopti a la major brevetat, i en qualsevol cas, dins dels tres dies següents a que li sigui notificada la modificació. En el cas que el client no notifiqui la seva decisió a CODELEARN en el termini de tres dies, s’entendrà que opta per l’acceptació del canvi.

c) En la modalitat amb videoconferència, amb les excepcions de dates previstes a continuació, CODELEARN es compromet a una classe setmanal d’almenys 55 minuts de durada. L’horari concret d’aquesta classe, la possibilitat d’allargar aquest temps, o la recuperació de classes que no es poden impartir degut a festius o laborals, està subjecte a la disponibilitat de les dues parts, i en tot cas és una política que CODELEARN aplica de forma voluntària i no vinculant en mesura de les seves possibilitats. Excepte si expressament acordat per escrit, per defecte en la modalitat de videoconferència no hi haurà classes del 22 de desembre al 7 de gener inclosos, durant el període de Setmana Santa (incloent el dilluns posterior), així com els festius que es declarin com a tals de forma oficial a Espanya i a la comunitat autònoma de Catalunya. Aquests períodes festius ja estan contemplats en la tarifa de videoconferència, per la qual cosa no donaran dret a reducció de la quota.

d) CODELEARN posa a disposició dels clients la seva plataforma tecnològica durant 365 dies a l’any, 24 hores al dia. La plataforma inclou mecanismes de suport i ajuda al client. No obstant, la no disponibilitat d’aquesta plataforma o del suport telemàtic per motius tècnics, laborals, o altres motius que ho puguin causar, no suposa un trencament del servei de CODELEARN acordat en aquestes condicions generals.

7- HORARIS

La plataforma està oberta les 24 hores al dia, per tal que els alumnes puguin triar l’hora que els va millor per fer els exercicis. En la modalitat de videoconferència, es proposaran horaris disponibles per tal de poder triar-ne un que vagi bé tant a professor com alumne. En cas de no trobar cap horari compatible, l’alumne podrà optar entre passar a modalitat online sense videoconferència o donar-se de baixa.

Pel que fa a l’ajuda a través de la plataforma, o els contactes a través del correu electrònic, se solen respondre en un període de 24 hores quan són dies laborables (excloent caps de setmana). No obstant, en cas d’acumulació de moltes consultes o altres circumstàncies extraordinàries, poden arribar a tardar 72 hores. Aquests són temps de referència, i no constitueixen un acord contractual ni motiu d’indemnització o descompte en el cas que no es poguessin complir.

8.- Accés i trasllat de clients a altres centres Codelearn

El client d’una modalitat online només pot utilitzar els serveis del professorat destinat específicament a la modalitat online. Per tant, no podrà anar a realitzar l’activitat en un centre Codelearn presencial, ni utilitzar altres mecanismes, com ara adreces d’email, que no li hagin estat assignades. En cas de voler tramitar el seu canvi permanent a un centre Codelearn presencial, per motius de conveniència o de trasllat, ho pot fer contactant al centre destinació amb una antelació de 15 dies, i se li informarà de quina serà la seva quota al centre destinació. Si el client està al dia de pagaments, i fa més de 12 mesos que és alumne de Codelearn, no pagarà matrícula en cas de trasllat, i s’intentarà mantenir les condicions particulars que pugui tenir el client, adaptades a les tarifes que estigui oferint el centre destinació.

9.- Utilització per a fins originals

El client s’obliga a utilitzar els serveis que CODELEARN posa a la seva disposició per als fins originals, és a dir educatius i personals. En particular, s’obliguen a no realitzar o suggerir activitats protegides per la llei o que infringeixin drets de tercers. També s’abstindran d’interferir amb els propis serveis de CODELEARN, així com suplantar un altre usuari o persona.

10.- Suspensió del dret d’accés

El personal de CODELEARN que correspongui podrà suspendre, provisionalment o permanentment, el dret d’accés als centres CODELEARN i a la plataforma, en casos d’incompliment del que estableixen les presents Condicions, així com a les específiques Condicions d’Inscripció, o en qualsevol altra normativa interna o general que fos aplicable, o de les indicacions fetes en el seu cas pel Personal del CODELEARN.

11.-Drets sobre els serveis

El client reconeix que els elements integrats dins dels serveis inclouen contingut propi o llicenciat a Codelearn, que està protegit per la legislació sobre la propietat intel·lectual i/o industrial.

El client reconeix que la reproducció, modificació, transformació, comunicació pública o distribució, sigui o no via comercialització amb ànim de lucre, constitueix una infracció dels drets de propietat de Codelearn, obligant-se a no realitzar cap d’aquestes accions. Això inclou la descompilació, enginyeria inversa o qualsevol mitjà per obtenir el codi font dels serveis.

Codelearn es reserva tots els drets de propietat intel·lectual o industrial sobre la plataforma, el contingut i els serveis. Mentre sigui client i estigui al dia de pagaments del servei, el client rep una llicència no exclusiva i intransferible només per a rebre els serveis contactats, i en la mesura que sigui necessari per a aquesta finalitat.

La plataforma pot permetre als clients carregar contingut multimèdia. Tot el contingut carregat per tercers és responsabilitat única de la persona que l’ha originat, i no de Codelearn, que podrà modificar o esborrar qualsevol contingut que al seu judici, o segons requeriment judicial, incompleixi aquestes condicions o pugui ser ofensiu, il·legal o infringir drets de tercers.

Quan un client carrega contingut a la plataforma, està atorgant a Codelearn una llicència gratuïta, d’àmbit mundial, no exclusiva i sense data final per reproduir, modificar, utilitzar, transformar, publicar, distribuir, subllicenciar, utilitzar o eliminar aquest contingut a través de la plataforma, aplicacions mòbils, la pàgina web corporativa, els canals de comunicació de Codelearn com ara les xarxes socials, i per qualsevol altra via.

12.-PROTECClÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL.

En compliment del que disposa la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, CODELEARN l’informa que les seves dades personals contingudes en aquestes condicions generals, seran incorporades a un fitxer (el responsable i titular és CODELEARN SL), per a les finalitats comercials i operatives de CODELEARN. L’acceptació d’aquestes condicions generals, implica el seu consentiment per dur a terme aquest tractament, i per al seu ús amb aquestes finalitats. Així mateix, l’informem de la possibilitat d’exercitar els drets d’accés, rectificació i cancel·lació en els termes que estableix la legislació vigent, mitjançant comunicació a l’adreça: Carrer Sant Fruitós 34, 08242 Manresa, indicant com a destinatari el responsable de LOPD, o a l’adreça de correu electrònic: dpd@codelearn.com

13.- VIGÈNCIA.

Aquestes condicions seran vigents des del moment de formalitzar la inscripció i durant tot el temps que el client mantingui la condició d’alumne, excepte si es publiquen unes condicions actualitzades que el client accepti explícitament o tàcita.

Les funcionalitats ofertes per la plataforma es presten “tal com són”, i podran modificar-se o suprimir-se, total o parcialment, en qualsevol moment.

A menys que s’estableixi el contrari, qualsevol modificació dels serveis o qualsevol nou servei ofert per CODELEARN estarà subjecte a aquestes condicions.

14.- Responsabilitat de Codelearn

Sense perjudici de les limitacions de responsabilitat establertes en la resta de condicions, Codelearn no garanteix la correcció, qualitat, exactitud o fiabilitat de les dades, programes, informacions o qualsevol contingut o servei del que disposi la plataforma o que presti Codelearn. Codelearn no serà responsable de cap dany o perjudici de qualsevol natura que es generi al client, sigui per acció o omissió, per la utilització del servei.

El client es compromet a mantenir indemne a Codelearn i a les seves empreses associades, proveïdors, així com el personal de qualsevol tipus, accionistes o representants de totes aquestes empreses o persones, i a indemnitzar-los si fos necessari, per qualsevol pèrdua, responsabilitat, demanda o perjudici, incloent despeses legals raonables, derivats de, resultants, o relacionats amb la utilització, modificació, mala interpretació o mal ús per part del client, del lloc web, els serveis o continguts, incloent sense límit aquestes condicions.

El client accepta que Codelearn pugui desactivar el seu compte, canviar la contrasenya o monitoritzar els seus serveis si Codelearn creu que han violat o actuat de forma inconsistent amb la lletra o l’esperit d’aquestes condicions.

El client accepta expressament que l’ús dels serveis és al seu propi risc, i que Codelearn no efectua cap garantia que els serveis compliran les seves expectatives i requisits; que seran ininterromputs, lliures d’errors, segurs o actualitzats, o que els resultats que es puguin obtenir seran exactes, correctes o confiables.

15.- RESOLUCIÓ DE CONFLICTES.

Qualsevol conflicte relatiu als programes serà resolt pels òrgans jurisdiccionals competents segons la legislació aplicable.

 

Copyright © CODELEARN SL
Tots els drets reservats