Select Page

La intel·ligència artificial està revolucionant tots els àmbits de la nostra vida i l’educació no n’és una excepció. La integració de la intel·ligència artificial dins del sector educatiu està transformant tant la manera d’aprendre dels alumnes com la manera d’ensenyar dels docents, ja que cada vegada hi ha més eines disponibles que poden canviar les dinàmiques d’aprenentatge que hem vist fins ara i que cal entendre per poder-ne fer un bon ús, aprofitar-ne els seus avantatges i sobreposar-se als problemes que puguin comportar. A continuació parlarem dels principals canvis que està suposant la integració de la IA dins l’àmbit de l’educació.

1. Personalització de l’aprenentatge

Un dels grans reptes dins el sector educatiu és poder atendre les necessitats individuals de cadascun dels estudiants que hi ha a les aules, que cada vegada són més grans i presenten més diversitat. La intel·ligència artificial facilita la personalització de l’aprenentatge i, per tant, pot ser una eina molt útil per abordar aquest problema. Els sistemes d’IA tenen la capacitat d’analitzar dades sobre el rendiment i les preferències d’aprenentatge de cada alumne, la qual cosa ens permet adaptar els materials i les estratègies d’ensenyament de manera individualitzada. Això serveix per assegurar que cada alumne pugui avançar al seu propi ritme i que es tinguin en compte els punts forts i els punts dèbils de cadascú, de manera que es respectin les necessitats individuals i es pugui millorar el rendiment de tot el grup sense que ningú perdi la motivació.

2. Aprenentatge adaptatiu

En aquest sentit, la intel·ligència artificial fa possible un aprenentatge adaptatiu que ajusta tant els continguts com la dificultat de les activitats automàticament en funció del progrés de l’estudiant. Els algorismes de la IA analitzen el rendiment en temps real i presenten a cada alumne reptes que siguin adients i es corresponguin amb el nivell actual de les habilitats i capacitats d’aquell estudiant en concret. Aquesta capacitat de proporcionar reptes diferents per a cadascú no només manté els estudiants compromesos i amb un alt nivell de motivació, sinó que també els ajuda a comprendre millor alguns conceptes, ja que poden aprofundir en temes que potser s’haguessin tractat d’una manera més superficial si les explicacions fossin les mateixes per a tot un grup d’alumnes.

3. Retroalimentació instantània

La retroalimentació és imprescindible per tal que l’aprenentatge sigui efectiu, ja que és la manera d’informar l’alumnat sobre el seu progrés i les àrees de millora. La intel·ligència artificial permet proporcionar retroalimentació instantània als estudiants cada vegada que acaben una tasca o un exercici. Això permet corregir els errors de manera immediata, just després d’haver treballat els continguts, de manera que és més fàcil evitar que l’estudiant hagi entès malament alguna cosa i ho interioritzi de manera incorrecta. La retroalimentació instantània fomenta un cicle d’aprenentatge més ràpid i eficient.

4. Assistents virtuals i tutories personalitzades

Els assistents virtuals basats en sistemes d’intel·ligència artificial estan canviant la manera d’accedir a la informació per part dels estudiants. Aquests assistents poden respondre preguntes, donar explicacions detallades i oferir orientació en qualsevol moment del dia. A més, els tutors virtuals poden treballar un a un amb els estudiants i oferir tutories personalitzades en aquelles àrees que siguin més problemàtiques. Això no només redueix la càrrega de treball dels docents, sinó que també ofereix als estudiants un accés constant a l’ajuda que necessiten.

5. Anàlisi predictiu i prevenció de l’abandonament escolar

La intel·ligència artificial també té un impacte significatiu en la gestió escolar. Els sistemes d’IA poden analitzar tant dades històriques com dades en temps real per predir el rendiment i el nivell de compromís de cada alumne. Això permet identificar els estudiants que podrien trobar-se en situació de risc d’abandonament dels estudis i que es prenguin mesures preventives per evitar-ho. La intel·ligència artificial també pot fer suggeriments d’intervencions personalitzades per ajudar aquests estudiants a superar els seus reptes i mantenir-se en el camí cap a l’èxit acadèmic.

6. Creació de contingut educatiu innovador

La manera de crear continguts educatius també està canviant com a conseqüència de la integració de la intel·ligència artificial en aquests processos. Els algoritmes de generació de llenguatge poden produir material educatiu, per exemple lliçons i exercicis, de manera eficient. D’aquesta manera, els docents s’estalvien temps i, alhora, podem trobar-nos amb la creació de contingut més atractiu i innovador. A més, la IA pot adaptar el contingut a diferents estils d’aprenentatge i les preferències que es vulguin determinar, la qual cosa garanteix una experiència d’aprenentatge més inclusiva.

Així doncs, la intel·ligència artificial està suposant un moment de canvi significatiu dins del sector educatiu. Des de la personalització de l’aprenentatge fins a la retroalimentació instantània, la IA ens pot ajudar a millorar la qualitat i l’eficiència d’alguns processos. Tanmateix, és important que recordem sempre que la intel·ligència artificial és una eina complementària per als docents i que no n’és un substitut. La combinació de l’experiència personal i les capacitats de la IA té potencial per crear un entorn d’aprenentatge enriquidor i efectiu per als alumnes i és important tenir-ho en compte sense perdre de vista els reptes i les consideracions ètiques que planteja l’ús de la IA en l’educació (la privacitat de les dades de l’alumnat, la igualtat d’oportunitats a l’hora d’accedir a la tecnologia o la dependència excessiva de les màquines són temes que cal abordar amb cura). És important mantenir un equilibri que tingui com a prioritat el desenvolupament integral dels alumnes i, per tant, és important formar-se i conèixer totes les eines que estan a l’abast tant de l’alumnat com del professorat.